மேய்ப்பர்கள்
₹300
நல்லதோர் வீணை செய்தேன் 1 & 2
₹600
பைசாச காதலன்
₹300
பாண்டியன் தோள் சேர் பைங்கிளி
₹400
கன்னத்து முத்தம் ஒன்று தா கள்வனே!
₹400
காதல் தர வந்தாயோ !
₹380
ஆழி அலையனைய காதலி
₹320
உள்ளம் உனக்கே உனக்கு
₹300
கண்டுபிடி அவனைக் கண்டுபிடி
₹220
ராஜராஜனின் தோள் சேரடி
₹300
சக்கரம்
₹200
தமிழ்வேள்வி
₹100
மீண்டும் ஒரு தொடக்கம்
₹125