உயிரின் உயிராய் கலந்தவளே
₹0
காதல் துளிரும் போது!
₹0
திருவெண்பா
₹0
பெண்மையில் பேராண்மை!
₹0
தூரம் சென்ற மேகம்
₹0
பிறவி பிழை காதல் திருத்தம்..
₹0
நின்னைச் சிந்தையாலும் தொடேன்...!!
₹0
நீ மேகவர்ணமோ தீயின் தகமோ நிழலுயிரே
₹0
வைகைக் கரை காற்றே
₹0
காதல் யுத்தத்தில் வாகை சூடவா
₹0
ராதேஷ்யம்
₹0
எனை ஆளும் அழகியே
₹0
பாவை பார்வை மொழி பேசுமே...!!!
₹0
காதல் சா(சோ)தனை!
₹0
கேரமெல் அழகே
₹0
மடியேந்தி முத்தமிட்டு முகிழ்த்தேன்...!
₹0