பள்ளிப் பைக்கட்டு

ஆசிரியர்: எஸ்.தோதாத்ரி

புலம்

$3

வெள்ளரிப்பெண்

ஆசிரியர்: கோணங்கி

புலம்

$21.5

பாரி ஆட்டம்

ஆசிரியர்: வ.கீரா

புலம்

$5.25

பொய்கைக்கரைப்பட்டி

ஆசிரியர்: எஸ்.அர்ஷியா

புலம்

$7.75