என்றும் காந்தி

ஆசிரியர்: ஆசை

தமிழ் திசை

$12

ஏழு ஏழு திருக்குறள்

ஆசிரியர்: க.ஜெய்சங்கர்

நறுமுகை

$5.25

பாரி படுகளம்

ஆசிரியர்: பிரளயன்

சந்தியா பதிப்பகம்

$3.25