என் கோடையில் மழையானவன்...
₹0
மோகத்தை வென்றவளே..!! 1&2
₹600
மாயோனின் இதய சிறையில்...
₹270
வன்காதல் காட்டு கள்வா!!!
₹400
தலைவனின் வேங்குழலாகினாள் மாது
₹200
அரக்கனை அணைக்கும் மென்பனியே
₹270
வண்ணத்து பூச்சி அழகியின் காதல்
₹300
வசியம் வைத்தேன் வந்துவிடு
₹300
மைவிழி விடு தூது
₹360
நீ என் இரதியே
₹170
ஓவியபெண்ணே நீ யாரோ...
₹230
தேவ மல்லிகை பூவே
₹300
என் மனம் கொய்தவளே!!
₹500
உயிரின் உயிராய் கலந்தவளே
₹0
காதல் துளிரும் போது!
₹0
திருவெண்பா
₹0