சாமை $2.75
நாட்டு சர்க்கரை வகை: Sugar & Salt $2.5
கைகுத்தல் அரிசி வகை: Traditional Rice $2.5
Aloe-vera Soap வகை: Ayurvedha Cosmetics $2.5
Red Sandal Soap வகை: Ayurvedha Cosmetics $2.5
Multani Mitti Organic Bathing Soap வகை: Ayurvedha Cosmetics $2.5
Kasturi Manjal Turmeric Soap வகை: Ayurvedha Cosmetics $2.5
Green Gram Soap வகை: Ayurvedha Cosmetics $2.5
சிவப்பு அரிசி வகை: Traditional Rice $2.5
இந்து உப்பு வகை: Sugar & Salt $2.25