மங்கள்தீப் சாம்பிராணி ₹15.00
Annapurna iodised Powder Salt - 1 Kg ₹16.00
HIT Chalk ₹15.00
ஜவ்வரிசி - 100g ₹30.00
கோபுரம் பூசுமஞ்சள் தூள் - 20 g ₹16.00
ஆச்சி மட்டன் மசாலா (5 rs)(6 Pieces) ₹30.00
ஆச்சி சாம்பார் பொடி 5 rs (6 Pieces) ₹30.00
Pitambari - 50g ₹28.00
TATA Salt - 1 kg ₹21.00
Oral -B Brush ₹25.00