வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

ஐரோப்பிய வரலாறு
₹480 ₹432 (10% OFF)
நவீனகால இந்திய வரலாறு
₹250 ₹200 (20% OFF)
வரலாற்றின் வரலாறு
₹480 ₹384 (20% OFF)
சமூகவியல்
₹420 ₹378 (10% OFF)
மக்கட்பரப்பியல்
₹325 ₹277 (15% OFF)
உலக அரங்கில் இந்தியா
₹325 ₹277 (15% OFF)
குடியிருப்புப் புவியியல்
₹400 ₹388 (3% OFF)
இந்தியப் பண்பாட்டு வரலாறு
₹650 ₹631 (3% OFF)
காலநிலையியல்
₹350 ₹298 (15% OFF)
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் 1-3
₹800 ₹776 (3% OFF)
தமிழ்நாடு - அரசாங்கம் நிர்வாகம் ஆளுகை
₹450 ₹383 (15% OFF)
இந்திய அரசியலமைப்பு
₹425 ₹340 (20% OFF)
தமிழ்நாடு வரலாறும் பண்பாடும் நான்கு தொகுதிகள்
₹1250 ₹1213 (3% OFF)
பண்டைய கால இந்திய வரலாறு
₹475 ₹404 (15% OFF)
பாரதியார் கவிதைகள், கட்டுரைகள், கதைகள், பகவத் கீதை மற்றும் வாழ்க்கை வரலாறு
₹1300 ₹1261 (3% OFF)
புவிப்படவியல்
₹475 ₹428 (10% OFF)
பேராழியியல்
₹230 ₹196 (15% OFF)
இந்தியப் பொது நிர்வாகம்
₹525 ₹510 (3% OFF)
இடைக்கால இந்திய வரலாறு
₹300 ₹291 (3% OFF)