மணல் வீடு வெளியீடு

தொக்கம் ஆசிரியர்: ஆசிரியர் குழு பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹30
மணல் வீடு இதழ் எண் 36 ஆசிரியர்: மு.ஹரிகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹150
புனைவும் நினைவும் ஆசிரியர்: சமயவேல் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹100
கனிவின் சைஸ் ஆசிரியர்: செல்வசங்கரன் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹90
வால் ஆசிரியர்: சபரி நாதன் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹175
மணல் வீடு 32 & 33 ஆசிரியர்: மு.ஹரிகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹150
ஊரின் மிக அழகான பெண் ஆசிரியர்: சாரு நிவேதிதா பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹200
அழுவாச்சி வருதுங் சாமி ஆசிரியர்: வா.மு. கோமு பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹110
மணல் வீடு 30 & 31 ஆசிரியர்: மு.ஹரிகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹150
மணல் வீடு ஆசிரியர்: மு.ஹரிகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹100
இசையோடு வாழ்பவன் ஆசிரியர்: சு.வெங்குட்டுவன் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹80
அங்குசம் ஆசிரியர்: தவசிக்கருப்புசாமி பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹80
பறவை பார்த்தல் ஆசிரியர்: செல்வசங்கரன் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹90
பிரதியின் நிர்வாணம் ஆசிரியர்: லைலா எக்ஸ் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹125
எழுத்தும் நடையும் ஆசிரியர்: சி. மணி பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹200
ழ என்ற பாதையில் நடப்பவன் ஆசிரியர்: பெரு.விஷ்ணுகுமார் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹100
வளர்ப்பு பூனை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹0
கொஞ்சம் மனது வையுங்கள் தோழர் ஃப்ராய்ட் ஆசிரியர்: வெய்யில் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹80
ஏ றவானம் ஆசிரியர்: வினையன் பதிப்பகம்: மணல் வீடு வெளியீடு ₹80