ராமகிருஷ்ண தபோவனம்

திருவாசகம் ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹200
ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹185
The Bhagavad Gita ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹160
ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹110
ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை (ஒரியா) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹100
விவேகானந்த சுவாமிகள் இயற்றிய ஞானயோக விளக்கம் ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹80
ராஜயோக விளக்கம் ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹80
ஐயம் தெளிதல் (இரண்டாம் பகுதி ) ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹80
ஐயம் தெளிதல் (மூன்றாம் பகுதி ) ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹80
தாயுமானவர் இயற்றிய பராபரக்கண்ணி ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹78
ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை (தெலுங்கு) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹70
கி.வ.ஜ.பேசுகிறார் ஆசிரியர்: கி.வா.ஜகந்நாதன் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹70
ஸ்ரீ தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹60
ஐயம் தெளிதல் (முதல் பகுதி ) ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹60
விவேகானந்த விவரணம் ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹58
ஸ்ரீ பரஹம்ஸரின் ஆப்தமொழி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹55
கல்வி ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹55
மஹாபாரதம் ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹50
இராமாயணம் ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹50
Daily Divine Digest ஆசிரியர்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பாவனந்தர் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண தபோவனம் ₹50