தமிழினி

ஒரு கூடைத் தாழம்பூ ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹120
தமிழ்ப்பறழ் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹120
கார்காலம் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹140
இலக்கணத் தொடக்கம் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹120
மகாத்மா காந்தி ஆசிரியர்: த.கண்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹70
கடைத்தெரு கலைஞன் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹70
வல்விருந்து ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹210
நிகழ்பாடு ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹150
முனிமேடு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹75
நீட்சே ஆசிரியர்: இரா.குப்புசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
தாழம்பூ ஆசிரியர்: பொன்முகலி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹180
பால்கனிகள் ஆசிரியர்: வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹130
கலிங்கம் காண்போம் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹220
வெள்ளெருக்கு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹200
வாடாமல்லி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
அருஞ்சொற்பொருள் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹140
மணல் கடிகை ஆசிரியர்: எம். கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹400
ஆழி சூழ் உலகு ஆசிரியர்: ஜோ டி குருஸ் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹550
உலகம் நீ தான் ஆசிரியர்: ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹130
கான் சாகிப் ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹170