தமிழினி

திசையெல்லாம் நெருஞ்சி ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.5
கான் சாகிப் ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.5
வெண்ணிலை ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.75
எழில் நலம் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5
அன்பின் வழியது உயிர்நிழல் ஆசிரியர்: பாதசாரி பதிப்பகம்: தமிழினி $3
நேனோ - ஓர் அறிமுகம் ஆசிரியர்: அருண் நரசிம்மன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.25
நட்டகல்லும் பேசுமோ? ஆசிரியர்: பெ .கண்ணதாஸ் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.75
பூரணி பொற்கலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
மூன்றாம் நாள் பெண் ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.5
வால்வெள்ளி ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75
மொழிப் படிக்கட்டு ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.75
சிற்றகலில் தொற்றிய தீத்துளி ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.25
மூலச்சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு ஆசிரியர்: கணியன் பாலன் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.5
ஒரு கூடைத் தாழம்பூ ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.25
தமிழ்ப்பறழ் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.25
கார்காலம் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $6
இலக்கணத் தொடக்கம் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.25
மகாத்மா காந்தி ஆசிரியர்: த.கண்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3
இயற்கையை அறிதல் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $2.75
கடைத்தெரு கலைஞன் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $3