தமிழினி

வடசொல் அறிவோம் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.5
இயற்கையை அறிதல் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $2.75
மார்க்சும் மார்க்சியமும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $6
ஆழ்சூழ் உலகு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $23.75
ஆதண்டார் கோயில் குதிரை ஆசிரியர்: தமிழினி பதிப்பகம்: தமிழினி $6.5
நெல்லை வட்டார வழக்குச் சொல் தொகை ஆசிரியர்: வெள் உவன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.5
திசையெல்லாம் நெருஞ்சி ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.5
வெண்ணிலை ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.75
எழில் நலம் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5
அன்பின் வழியது உயிர்நிழல் ஆசிரியர்: பாதசாரி பதிப்பகம்: தமிழினி $3
நேனோ - ஓர் அறிமுகம் ஆசிரியர்: அருண் நரசிம்மன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.25
நட்டகல்லும் பேசுமோ? ஆசிரியர்: பெ .கண்ணதாஸ் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.75
நடுநாட்டுச் சொல்லகராதி ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $19
கோரை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.75
பூரணி பொற்கலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
மூன்றாம் நாள் பெண் ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.5
வால்வெள்ளி ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75
மொழிப் படிக்கட்டு ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.75
சிற்றகலில் தொற்றிய தீத்துளி ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.25
மூலச்சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு ஆசிரியர்: கணியன் பாலன் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.5