தமிழினி

காடு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $21
‘ஆகோள் பூசலும் பெருங்கற்கால நாகரீகமும்’ ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2
இரவு ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $9.5
கொற்றவை ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $28
அஞ்சலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $15
மருத்துவத்திற்கு மருத்துவம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $5.25
இன்றைய காந்தி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $19
நாஞ்சில் நாடன் கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $25
கறங்கு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5
ஆரம்பகட்ட முதலாளியம் ஆசிரியர்: ராஜகௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2
சூடிய பூ சூடற்க ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $6.5
தேனை ஊற்றித் தீயை அணைக்கிறான் திகம்பரன் ஆசிரியர்: கார்த்திக் நேத்தா பதிப்பகம்: தமிழினி $4.75
கருத்த வாவு ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $8.75
பிழையில்லாத எழுத்து ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7
எழுதித் தீராப் பக்கங்கள் ஆசிரியர்: செல்வம் அருளானநந்தம் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.5
நட்ட கல்லைத் தெய்வமென்று ஆசிரியர்: கரு ஆறுமுகத்தமிழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.5
வேளாண் இறையாண்மை ஆசிரியர்: பாமயன் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.25
வந்தாரங்குடி ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $21.5
சொல்லாழி ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.5
வலிமிகுதல் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5