பூங்கொடி பதிப்பகம்

மருமகள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3
கணவன் அமைவதெல்லாம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $5.25
ஸ்ரீமதி மைதிலி ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $8.25
உறவின் குரல் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.5
கங்கையும் வந்தாள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $7
பண்ணையார் மகள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $7
மண்குதிரை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.25
ஒரு காவிரியைப் போல... ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $7.5
பவானி ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4
ஒளவை-யார்? ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.5
அவள் தாயாகிறாள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3
சிலம்பில் ஈடுபட்டதெப்படி? ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.75
அரக்கு மாளிகை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $10.75
கழுத்தில் விழுந்த மாலை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.5
ஒரு சிவப்பு பச்சையாகிறது ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4.75
மீண்டும் பெண் மனம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4.5
தை பிறக்கட்டும் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.25
பல்வேறு பிணிதீர்க்கும் எளிய மருத்துவக் குறிப்புகள் ஆசிரியர்: என். கணேசன்பி. ஆனந்தகுமார் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
மீண்டும் பிறந்தால் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4.5
அத்தை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.25