பூங்கொடி பதிப்பகம்

இரஷ்ய நாட்டு நாடோடிக் கதைகள் ஆசிரியர்: கழனியூரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.25
திருக்குறளில் உயிரினங்கள் ஆசிரியர்: இரா.நாராயணன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.25
மூலிகைக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: திருமலை நடராஜன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $13
தமிழ் மருத்துவக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: திருமலை நடராஜன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.25
மரங்களின் மருத்துவப் பயன்கள் ஆசிரியர்: திருமலை நடராஜன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் (இரு தொகுதிகள்) ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $25.75
எனது போராட்டம் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $28
விடுதலைப்போரில் தமிழ் வளர்ந்த வரலாறு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.75
புதிய தமிழகம் படைத்த வரலாறு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $6.5
தொல்காப்பியரிலிருந்து பாரதியார் வரை ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.25
நானறிந்த ராஜாஜி ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4.5
தமிழகத்தில் பிறமொழியினர் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3
சிலப்பதிகாரத் திறனாய்வு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $6.5
சிலப்பதிகார ஆய்வுரை ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $6
பெண் மனம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $5.5
கதவுதிறந்தால் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $5
நாயக்கர் மக்கள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $7.75
பண்ணையார் மகள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $7
மீண்டும் பிறந்தால் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4.5