பூங்கொடி பதிப்பகம்

அசோகமரம் பூக்கவில்லை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.5
அரக்கு மாளிகை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $10.75
அதிசய ராகம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4
அவளுக்கென்று ஒரு இடம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $5.5
அவள் ஒரு தென்றல் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.25
இவளா என் மகள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3
இரண்டு பெண்கள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.5
இனிய உணர்வே என்னைக் கொல்லாதே ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4.5
இருளில் தொலைந்த உண்மை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.75
இன்றும் நாளையும் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4
உறவுகள் பிரிவதில்லை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.25
ஊன்றுகோல் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.25
என் வீடு ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.5
என் மனைவி ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4
ஒரு காவிரியைப் போல... ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $7.5
கடைசி வரை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.5
கங்கையும் வந்தாள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $7
கதாசிரியையயின் கதை (முதல் பாகம்) ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.25
கதாசிரியையயின் கதை (இரண்டாம் பாகம்) ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.75
கழுத்தில் விழுந்த மாலை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.5