அறிவு நிலையம் பதிப்பகம்

மணியே மணிக்குயிலே ஆசிரியர்: கலைவாணி சொக்கலிங்கம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
நீயும் நானும் ஓன்று ஆசிரியர்: கலைவாணி சொக்கலிங்கம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.75
திசை மாறாத பறவை ஆசிரியர்: கலைவாணி சொக்கலிங்கம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
உன் வானம் நான் ஆசிரியர்: கலைவாணி சொக்கலிங்கம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
என் இதய ரோஜாவே ஆசிரியர்: கலைவாணி சொக்கலிங்கம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $6.5
உன்னை நானறிவேன் ஆசிரியர்: கலைவாணி சொக்கலிங்கம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3
விரியும் மலர் நானுனக்கு ஆசிரியர்: கலைவாணி சொக்கலிங்கம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $5.75
இனிய தென்றலே ஆசிரியர்: கலைவாணி சொக்கலிங்கம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $6.5
வைகை நதியோரம் ஆசிரியர்: கலைவாணி சொக்கலிங்கம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $5.25
இரவும் நிலவும் மலரட்டுமே...! ஆசிரியர்: விஜி விக்னேஷ் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
தென்றலாக நீ வருவாயா? ஆசிரியர்: விஜி விக்னேஷ் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
அமுதைப் பொழியும் நிலவே ஆசிரியர்: விஜி விக்னேஷ் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
மயங்கிதோர் நிலவினிலே ஆசிரியர்: விஜி விக்னேஷ் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
சித்திரச் சோலையிலே ஆசிரியர்: விஜி விக்னேஷ் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4
மனதுக்குள் மழையானாய் ஆசிரியர்: மாலா கஸ்துரிரங்கன் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $8.25
எதிர்காலம் நீதான் இனி ஆசிரியர்: மாலா கஸ்துரிரங்கன் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $10.5
காதல் + கபடி=கல்யாணம் ஆசிரியர்: மாலா கஸ்துரிரங்கன் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $10.5
நினைவிலே எழுதி மடித்த கவிதை ஆசிரியர்: மாலா கஸ்துரிரங்கன் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $8.75
இதுவரை இல்லாத உறவிது...! ஆசிரியர்: மாலா கஸ்துரிரங்கன் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $9.5
பூக்கள் பூக்கும் தருணம் ஆசிரியர்: சத்யா ஸ்ரீராம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $5.25