அடிக்கல்

ஆசிரியர்: ஜோ மல்லூரி

மதி நிலையம்

₹50

ஆபீஸ் கெய்டு

ஆசிரியர்: சாது ஸ்ரீராம்

மதி நிலையம்

₹75