வந்தேறிகள்

ஆசிரியர்: இரா.பாரதிநாதன்

மதி நிலையம்

₹325

இந்திய உளவுத்துறை RAW

ஆசிரியர்: குகன்

மதி நிலையம்

₹140

நிலமெல்லாம் ரத்தம்

ஆசிரியர்: பா ராகவன்

மதி நிலையம்

₹600

பாபர் நாமா

ஆசிரியர்: ஆர்.பி.சாரதி

மதி நிலையம்

₹425

அல் காயிதா

ஆசிரியர்: பா ராகவன்

மதி நிலையம்

₹100