பரிசல் புத்தக நிலையம்

1084ன் அம்மா
$5.75
பருக்கை
$7.75
தமிழ் - மலையாள உறவு
$12
செம்மொழி பனுவல்களின் வரலாற்றுச் சுவடுகள்
$8.75
புதுக்குரல்
$6
சந்திரகிரி ஆற்றங்கரையில்
$4.5
பா.அ. ஜயகரன் கதைகள்
$10
தென்கோடிஅலைகள்
$6
கரைந்த காலத்தின் கனத்த சாட்சிகள்
$8.75
பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் கல்வி
$3.25
பஞ்சமனா? பஞ்சயனா?
$5.75
பருக்கை
$9.5
குமரப்பாவிடம் கேட்போம்
$4.5
சித்தனும் புத்தனும்
$4
கோபுரத் தற்கொலைகள்
$4.5
தொல்காப்பியம்: சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்
$15.5
பதுங்குகுழி நாட்கள்
$7.5
மலர்கள் விட்டுச்சென்ற வெற்றிடத்தில்
$6.5
தமிழ்ப் பெரியார்கள்
$4.5