பெண் : மொழி - வெளி

ஆசிரியர்: ஆர்.தீபா

பரிசல் புத்தக நிலையம்

₹100 $4.5
(5% OFF)

பெண்ணிய அரசியல்

ஆசிரியர்: அ. மங்கை

பரிசல் புத்தக நிலையம்

₹25 $1
(5% OFF)

காந்திய அரசியல்

ஆசிரியர்: வ.கீதா

பரிசல் புத்தக நிலையம்

₹25 $1
(5% OFF)

மல்லி

ஆசிரியர்: சரசுவதி

பரிசல் புத்தக நிலையம்

₹250 $10.75
(5% OFF)