சந்தியா பதிப்பகம்

மதுரையின் அரசியல் வரலாறு 1868
$15.5
என் சரித்திரம்
$17.25
மூன்றாம் பாலின் முகம்
$4.5
இறந்தகாலம்
$12
மோகினி
$6.5
மார்கழி உற்சவம்
$9
சத்தியத்தின் ஆட்சி காந்திய ஆளுமைகளின் கதைகள்
$7.5
அறம் வளர்ப்போம்
$4.5
தி.க.சி.மொழிபெயர்ப்புகள்
$17.25
செவ்வி பேரா.தொ.பரமசிவன் நேர்காணல்
$3.25
கலாப்ரியா கவிதைகள்
$10.5
மொழிபெயர்ப்பின் சவால்கள் - தேர்வும் மொழிபெயர்ப்பும்
$4.5
கில்காமெஷ் (உலகத்தின் ஆதிகாவியம்)
$4
ஆதி திராவிடர் பூர்வ சரித்திரம்
$1.75
துர்க்கையின் புதுமுகம்
$8.25
வெங்கட் சாமிநாதன் வாதங்களும் விவாதங்களும்
$13
Meykanta Sastra The Unmai Vilakkam
$2.25
திரிந்தலையும் திணைகள்
$7.5
தில்லைப் பெருங்கோயில் வரலாறு
$4
தமிழக மகளிர் தொடக்ககால முதல் ஆறாம் நூற்றாண்டுவரை
$6.5