ம.பொ.சிவஞானம்

விடுதலைப் போரில் தமிழகம் 1-3 ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $34.5
எனது போராட்டம் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $28
எனது போராட்டம் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: அமராவதி $27
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் (இரு தொகுதிகள்) ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $25.75
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் தொகுதி 1-2 ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: $25.75
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் பாகம்-1&2 ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: எல்.கே.எம்.பதிப்பகம் $25.75
விடுதலை போரில் தமிழகம் பாகம்-1 ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் $22.75
எனது போராட்டம் தொகுதி 1-2 ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: $19.75
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் பாகம்-1 ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: அமராவதி $18.5
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் பாகம்-2 ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: அமராவதி $16.75
வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் $15.5
பாரதியார் பற்றிய ம.பொ.சி.பேருரை ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: அமராவதி $13.5
வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: அமராவதி $11.25
இலக்கியங்களில் இனவுணர்ச்சி ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: அமராவதி $10.75
வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $10.5
சிலப்பதிகாரம் திறனாய்வு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் $10
வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: அமராவதி $10
புதிய தமிழகம் படைத்த வரலாறு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: அமராவதி $10
பாரதியார் பற்றி ம.பொ.சி. பேருரை ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $9.75
வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் $9.5