வழக்கறிஞர் குமார் ராஜேந்திரன்

எம் ஜி ஆர் ஆசிரியர்: வழக்கறிஞர் குமார் ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: மெரினா புக்ஸ் ₹1800
பொன்மனச் செம்மல் எம் ஜி ஆர் ஆசிரியர்: வழக்கறிஞர் குமார் ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: மெரினா புக்ஸ் ₹1200
ஜானகி எம்.ஜி.ஆர் - நாடாண்ட முதல் நாயகி ஆசிரியர்: வழக்கறிஞர் குமார் ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: இனியன் பதிப்பகம் ₹250
அன்னை ஜானகி எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டுச் சிறப்பு மலர் ஆசிரியர்: வழக்கறிஞர் குமார் ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: மெரினா புக்ஸ் ₹800
எம் ஜி ஆர் ஆசிரியர்: வழக்கறிஞர் குமார் ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: மெரினா புக்ஸ் ₹1800
எனக்கு மட்டுமே தெரிந்த எம் ஜி ஆர் ஆசிரியர்: வழக்கறிஞர் குமார் ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: தாய் வெளியீடு ₹0