ச வே சுப்பிரமணியன்

வீர சோழியம் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1
தொல்காப்பியம் கூறும் உள்ளுறையும் இறைச்சியும் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1
தொன்னூல் விளக்கம் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1.5
இலக்கிய நினைவுகள் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1
திருக்குறள் (கையடக்கம்) ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $0.5
Heritage of the Tamil Temple Arts ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன்ஜி.இராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $12
Heritage of the Tamils Language and Grammer ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன்கே.எம்.இருளப்பன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $13.5
Heritage of the Tamils Arts & Architecture ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன்அ.நா.பெருமாள் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $9.75
Papers on Tamil Students ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன்வி. முருகன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $0
Historical Heritage of the Tamils ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன்க.த.திருநாவுக்கரசு பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $16.75
திராவிட மொழி இலக்கியங்கள் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $8.75
கானல் வரி ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $1.5
A Tamil Reader Vol.1 and vol.2 ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $3
Heritage of the Tamils - Education and Vocation ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன்வே.இரா.மாதவன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $2.25
எண்பத்திரண்டில் தமிழ் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன்ந.கடிகாசலம்முனைவர் அன்னிதாமசு பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $4
மாணவர் தமிழ் அகராதி ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $0
மெய்யப்பன் தமிழ் அகராதி ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $0
சங்க இலக்கியம் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $0
பன்னிரு திருமுறை ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $0
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: மணிவாசகர் பதிப்பகம் $6.5