சுபா

ரகசிய விதிகள் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: சூரியன் பதிப்பகம் ₹200
நீரில் மிதக்கும் நிலா ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹60
குற்றம் புரிந்தவர் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹225
பூமிக்குப் புதியவன் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அருணோதயம் ₹100
வெற்றிப்பாதை ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அருணோதயம் ₹80
மறக்காத நெஞ்சம் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அருணோதயம் ₹70
யாரோ இவர் யாரோ? ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: தேவி வெளியீடு ₹90
அன்பு முகம் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: ₹80
மேனியெல்லாம் சிறகுகள் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் ₹70
தீர்ப்பு நாள் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் ₹40
ஜெயித்துக் கொண்டே இருப்பேன் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் ₹30
அன்புராஜாவும் காற்றுக் குதிரையும் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹65
கறுப்புச் செய்தி ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹100
குற்றம் புரிந்தவன் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹85
உலகை வென்றவன் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹70
காற்றோடு சில காலடிச் சுவடுகள் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹70
நெஞ்சினிலே ஒரு நேசத்தீ ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹90
நீயுமா? ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹50
குறுக்குப் பாதை ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹75
பாரதியின் நைட்டிங்கேல் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹100