லக்ஷ்மி

உயிரே ஓடி வா! ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹80
லட்சியவாதி ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹230
உனக்கு நான் எனக்கு நீ ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹75
ஆப்ரிக்கா கண்டத்தில் பல ஆண்டுகள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹50
கலைச்செல்வனின் பிரதிகள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹525
தாமரைக்குளம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹65
காலம் முழுவதும் காத்திருப்பேன் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹115
லட்சியவாதி ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹245
காஞ்சனையின் கனவு ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹180
இதோ ஒரு இதயம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹115
வானம்பாடிக்கு ஓர் விலங்கு ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹130
பூக்குழி ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹110
மன்னிப்பின் மறுபக்கம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹80
ஒற்றை நட்சத்திரம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹110
மங்களாவின் கணவன் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹170
தொடுவானம் வரையில் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹65
கூண்டுக்கு வெளியே ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹75
வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு பூனை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹55
வீணா ஒரு வீணை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹105