விஜயா பதிப்பகம்

விடியல்
₹70
மிதவை
₹100 ₹90 (10% OFF)
மகிழ்ச்சி அமைதி
₹70
கீதாசாரம்
₹30
வாழ்க்கை ஒரு வாய்ப்பு
₹60
நெஞ்சைத் தொட்டதும்... சுட்டதும்...
₹120 ₹108 (10% OFF)
தலைமைப் பண்புகள்
₹80 ₹72 (10% OFF)
நீங்களும் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ஆகலாம்
₹30
அன்புள்ள மாணவனே
₹135 ₹122 (10% OFF)
ஒரே கல்லில் 13 மாங்காய்
₹120 ₹108 (10% OFF)
இனிய இறையன்பு
₹250 ₹225 (10% OFF)
சதுரங்கக் குதிரை
₹120 ₹108 (10% OFF)
கம்பலை
₹160 ₹144 (10% OFF)
நம்மாலும் முடியும்
₹175 ₹158 (10% OFF)
வழுக்குப்பாறை
₹130 ₹117 (10% OFF)
ஸக்ஸஸ் டிக்க்ஷ்னரி
₹65
மாமிசப்படைப்பு
₹100 ₹90 (10% OFF)
பணம் பணம்
₹65
நிமிரட்டும் நெஞ்சம்
₹30
உனக்குள் ஒரு தலைவன்
₹80 ₹72 (10% OFF)