சந்தோஷ் பப்ளிகேசன்ஸ்

ஐங்குறுநூறு மருதமும்,நெய்தலும் ஆசிரியர்: புலியூர் கேசிகன் பதிப்பகம்: சந்தோஷ் பப்ளிகேசன்ஸ் $8.75
ஐங்குறுநூறு (முல்லை) ஆசிரியர்: புலியூர் கேசிகன் பதிப்பகம்: சந்தோஷ் பப்ளிகேசன்ஸ் $5.25
ஐங்குறுநூறு (குறிஞ்சி,பாலை) ஆசிரியர்: புலியூர் கேசிகன் பதிப்பகம்: சந்தோஷ் பப்ளிகேசன்ஸ் $9.5
சட்டப்பேரவையில் எம்.கல்யாணசுந்தரம் ஆசிரியர்: கே.ஜீவபாரதி பதிப்பகம்: சந்தோஷ் பப்ளிகேசன்ஸ் $19.5