வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

தமிழர் நாகரிகமும் தமிழ்மொழி வரலாறும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹1600
தமிழ்நாடு வரலாறும் பண்பாடும் நான்கு தொகுதிகள் ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹1250
பாரதியார் கவிதைகள், கட்டுரைகள், கதைகள், பகவத் கீதை மற்றும் வாழ்க்கை வரலாறு ஆசிரியர்: மகாகவி பாரதியார் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹1300
பாரதியார் கவிதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹650
ஐரோப்பிய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹480
வரலாற்றின் வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹480
தமிழ்மொழி இலக்கிய வரலாறு -தமிழக கலைகள் ஆசிரியர்: மா.இராசமாணிக்கனார் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹350
மக்கட்பரப்பியல் ஆசிரியர்: பேரா.கி.குமாரசாமி பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹325
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் 1-3 ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹800
இந்தியப் பண்பாட்டு வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹650
இந்திய தேசிய இயக்க வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹400
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் (3 தொகுதிகள்) ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹1350
காலநிலையியல் ஆசிரியர்: பேரா.கி.குமாரசாமி பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹350
பேராழியியல் ஆசிரியர்: பேரா.கி.குமாரசாமி பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹230
உயிரியற் புவியியல் ஆசிரியர்: பேரா.கி.குமாரசாமி பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹150
குடியிருப்புப் புவியியல் ஆசிரியர்: பேரா.கி.குமாரசாமி பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹400
இடைக்கால இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹300
பிரிட்டிஷ் கால இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹325
நவீனகால இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹250
பண்டைய கால இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹475