வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

ஐரோப்பிய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹480
நவீனகால இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹250
வரலாற்றின் வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹480
சமூகவியல் ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹420
மக்கட்பரப்பியல் ஆசிரியர்: பேரா.கி.குமாரசாமி பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹325
உலக அரங்கில் இந்தியா ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹325
குடியிருப்புப் புவியியல் ஆசிரியர்: பேரா.கி.குமாரசாமி பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹400
இந்தியப் பண்பாட்டு வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹650
காலநிலையியல் ஆசிரியர்: பேரா.கி.குமாரசாமி பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹350
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் 1-3 ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹800
தமிழ்நாடு - அரசாங்கம் நிர்வாகம் ஆளுகை ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹450
இந்திய அரசியலமைப்பு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹425
தமிழ்நாடு வரலாறும் பண்பாடும் நான்கு தொகுதிகள் ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹1250
பண்டைய கால இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹475
பாரதியார் கவிதைகள், கட்டுரைகள், கதைகள், பகவத் கீதை மற்றும் வாழ்க்கை வரலாறு ஆசிரியர்: மகாகவி பாரதியார் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹1300
புவிப்படவியல் ஆசிரியர்: பேரா.ச.சேதுராக்காயி பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹475
பேராழியியல் ஆசிரியர்: பேரா.கி.குமாரசாமி பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹230
இந்தியப் பொது நிர்வாகம் ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹525
இடைக்கால இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹300