வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

தமிழர் நாகரிகமும் தமிழ்மொழி வரலாறும்
₹1600
தமிழ்நாடு வரலாறும் பண்பாடும் நான்கு தொகுதிகள்
₹1250 ₹1188 (5% OFF)
பாரதியார் கவிதைகள், கட்டுரைகள், கதைகள், பகவத் கீதை மற்றும் வாழ்க்கை வரலாறு
₹1300 ₹1235 (5% OFF)
பாரதியார் கவிதைகள்
₹650 ₹618 (5% OFF)
ஐரோப்பிய வரலாறு
₹480 ₹432 (10% OFF)
வரலாற்றின் வரலாறு
₹480 ₹432 (10% OFF)
தமிழ்மொழி இலக்கிய வரலாறு -தமிழக கலைகள்
₹350 ₹315 (10% OFF)
மக்கட்பரப்பியல்
₹325 ₹293 (10% OFF)
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் 1-3
₹800 ₹760 (5% OFF)
இந்தியப் பண்பாட்டு வரலாறு
₹650 ₹553 (15% OFF)
இந்திய தேசிய இயக்க வரலாறு
₹400 ₹340 (15% OFF)
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் (3 தொகுதிகள்)
₹1350 ₹1283 (5% OFF)
காலநிலையியல்
₹350 ₹333 (5% OFF)
பேராழியியல்
₹230
உயிரியற் புவியியல்
₹150 ₹143 (5% OFF)
குடியிருப்புப் புவியியல்
₹400 ₹320 (20% OFF)
இடைக்கால இந்திய வரலாறு
₹300 ₹285 (5% OFF)
பிரிட்டிஷ் கால இந்திய வரலாறு
₹325 ₹309 (5% OFF)
நவீனகால இந்திய வரலாறு
₹250 ₹188 (25% OFF)
பண்டைய கால இந்திய வரலாறு
₹475 ₹333 (30% OFF)