வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

ஐரோப்பிய வரலாறு
₹480 ₹408 (15% OFF)
நவீனகால இந்திய வரலாறு
₹250 ₹213 (15% OFF)
வரலாற்றின் வரலாறு
₹480 ₹384 (20% OFF)
சுதந்திர இந்திய வரலாறு
₹600 ₹570 (5% OFF)
சமூகவியல்
₹420 ₹336 (20% OFF)
மக்கட்பரப்பியல்
₹325 ₹260 (20% OFF)
குடியிருப்புப் புவியியல்
₹400 ₹320 (20% OFF)
உலக அரங்கில் இந்தியா
₹325 ₹293 (10% OFF)
இந்தியப் பண்பாட்டு வரலாறு
₹650 ₹520 (20% OFF)
தமிழ்நாடு (அரசாங்கம் -நிர்வாகம்-ஆளுகை)
₹650 ₹618 (5% OFF)
பண்டைய கால இந்திய வரலாறு
₹575 ₹547 (5% OFF)
புவிப்புறவியல்
₹600 ₹570 (5% OFF)
இந்திய தேசிய இயக்க வரலாறு
₹400 ₹340 (15% OFF)
காலநிலையியல்
₹350 ₹298 (15% OFF)
தமிழ்மொழி இலக்கிய வரலாறு -தமிழக கலைகள்
₹350 ₹315 (10% OFF)
பிரிட்டிஷ் கால இந்திய வரலாறு
₹425 ₹404 (5% OFF)
தமிழர் நாகரிகமும் தமிழ்மொழி வரலாறும்
₹2800 ₹2660 (5% OFF)
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் (3 தொகுதிகள்)
₹1350 ₹1283 (5% OFF)
தமிழ்நாட்டின் புவியியல்
₹700 ₹665 (5% OFF)