பல்லவி பதிப்பகம்

தமிழ்ப் புதினங்களில் பிறழ்வுநிலை வெளிப்பாடுகள் ஆசிரியர்: த.கண்ணன் பதிப்பகம்: பல்லவி பதிப்பகம் $6.75
கொங்கு வேளிர் கவிஞரும் காப்பியமும் ஆசிரியர்: இராக. விவேகானந்த கோபால் பதிப்பகம்: பல்லவி பதிப்பகம் $5.25
தமிழ்ப் புதினங்களில் பிறழ்வுநிலை வெளிப்பாடுகள் ஆசிரியர்: த.கண்ணன் பதிப்பகம்: பல்லவி பதிப்பகம் $6.75