திருவள்ளுவர் நூற்பதிப்பகம்

இந்திய பதிவு சட்டம்,1908 ஆசிரியர்: சே.சேக்சதுருதீன் பதிப்பகம்: திருவள்ளுவர் நூற்பதிப்பகம் ₹450