பெரியார்-நாகம்மை அறக்கட்டளை

பெரியார் ஈ வெ.ரா. சிந்தனைகள் ஆசிரியர்: வே. ஆனைமுத்து பதிப்பகம்: பெரியார்-நாகம்மை அறக்கட்டளை ₹6500