மெய்யப்பன் பதிப்பகம்

திராவிடரின் இந்தியா
$5.5
தமிழ் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி
$5.25
திருக்குறள் செய்திகள் ஆயிரம்
$5.5
தமிழ் அழகியல்
$3.25
ஆழ்வார்கள் காலநிலை
$5.5
சிலப்பதிகாரச் செய்திகள் ஆயிரம்
$2.75
வெல்தமிழ் வரலாறு
$6.5