நிலவொளி பதிப்பகம்

முதல் தலைமுறை மனிதர்கள் ஆசிரியர்: சேயன் இப்ராஹிம் பதிப்பகம்: நிலவொளி பதிப்பகம் ₹200
ஞானமுகில்கள் 1 இமாம் அபூஹனீஃபா (ரஹ்) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நிலவொளி பதிப்பகம் ₹45
பொது சிவில் சட்டம் ஆசிரியர்: கே.வி.எஸ். ஹபீப் முஹம்மது பதிப்பகம்: நிலவொளி பதிப்பகம் ₹25
What Next? ஆசிரியர்: Mohamed Rabik பதிப்பகம்: நிலவொளி பதிப்பகம் ₹100
இஸ்லாமியருக்கு எதிரான கட்டுக்கதைகள் ஆசிரியர்: அ.மார்க்ஸ் பதிப்பகம்: நிலவொளி பதிப்பகம் ₹50
Higer Studies & Employment Opportunities ஆசிரியர்: Mohamed Rabik பதிப்பகம்: நிலவொளி பதிப்பகம் ₹120
அஞ்சல் செய்யாத கடிதங்கள் ஆசிரியர்: வி.எஸ்.முஹம்மது அமீன் பதிப்பகம்: நிலவொளி பதிப்பகம் ₹75
இனிக்கும் இல்லறம் (நல்லற வாழ்வின் இல்லற வழிகாட்டி) ஆசிரியர்: மௌலவி இஸ்மாயீல் இம்தாதி பதிப்பகம்: நிலவொளி பதிப்பகம் ₹80
கொடுங்கோன்மைக்கு எதிரான இந்திய வசந்தமே எழுக ஆசிரியர்: வி. எஸ். முஹம்மது அமீன் பதிப்பகம்: நிலவொளி பதிப்பகம் ₹40
தோழர்கள் (பாகம் 1) ஆசிரியர்: நூருத்தீன் பதிப்பகம்: நிலவொளி பதிப்பகம் ₹400