நான்காவது கோணம்

நான்காவது கோணம்
$1
ஊர் நடுவே ஒரு வன தேவதை
$4