வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

இடைக்கால இந்திய வரலாறு
₹300 ₹285 (5% OFF)
நவீனகால இந்திய வரலாறு
₹250 ₹238 (5% OFF)
தமிழ்நாடு - அரசாங்கம் நிர்வாகம் ஆளுகை
₹450 ₹428 (5% OFF)
பண்டைய கால இந்திய வரலாறு
₹475 ₹452 (5% OFF)
பிரிட்டிஷ் கால இந்திய வரலாறு
₹325 ₹309 (5% OFF)
ஐரோப்பிய வரலாறு
₹480 ₹456 (5% OFF)
இந்தியப் பொது நிர்வாகம்
₹525 ₹499 (5% OFF)
தமிழ்நாடு வரலாறும் பண்பாடும் நான்கு தொகுதிகள்
₹1250 ₹1188 (5% OFF)
இந்தியப் பண்பாட்டு வரலாறு
₹650 ₹618 (5% OFF)
வரலாற்றின் வரலாறு
₹480 ₹456 (5% OFF)
இந்தியாவின் புவியியல்
₹600 ₹570 (5% OFF)
காலநிலையியல்
₹350 ₹333 (5% OFF)
பேராழியியல்
₹230 ₹219 (5% OFF)
குடியிருப்புப் புவியியல்
₹400 ₹380 (5% OFF)
புவிப்படவியல்
₹475 ₹452 (5% OFF)
உயிரியற் புவியியல்
₹150 ₹143 (5% OFF)
புவிப்புறவியல்
₹450 ₹428 (5% OFF)
மக்கட்பரப்பியல்
₹325 ₹309 (5% OFF)
உலக அரங்கில் இந்தியா
₹325 ₹309 (5% OFF)
தமிழ்மொழி இலக்கிய வரலாறு -தமிழக கலைகள்
₹350 ₹333 (5% OFF)