எழில் பதிப்பகம்

விருதுகளின் தேவைகள்! ஆசிரியர்: சூரியசந்திரன் பதிப்பகம்: எழில் பதிப்பகம் $2.25
நம்பிக்கை மேல் நம்பிக்கை ஆசிரியர்: டாக்டர் தே.அருளானந்து பதிப்பகம்: எழில் பதிப்பகம் $5.25
இப்படியாகத்தான் இருக்கிறது எங்கள் சனங்களின் வாழ்க்கை! ஆசிரியர்: சூரியசந்திரன் பதிப்பகம்: எழில் பதிப்பகம் $8.75
இவன் கருப்பு சிவப்புக்காரன் ஆசிரியர்: தமிழன் பிரசன்னா பதிப்பகம்: எழில் பதிப்பகம் $8.75
முன்னோடிகள் ஆளுமைகள் சந்திப்புகள் ஆசிரியர்: சூரியசந்திரன் பதிப்பகம்: எழில் பதிப்பகம் $10.75