வேமன் பதிப்பகம்

இன்னொரு அன்னை தெரசா! ஆசிரியர்: துடுப்பதி ரகுநாதன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $6.5
புதிய பூபாளங்கள் ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $2.75
கவியின் கனவு ஆசிரியர்: எஸ்.டி.சுந்தரம் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $3.25
உலகப் பொதுமறை ஆசிரியர்: ஜெகத்ரட்சகன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $6.5
அன்னை பூமி அழைக்கிறாள் ஆசிரியர்: எம்.எஸ்.பெருமாள் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $0
புதிய பூபாளங்கள் ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $2.75
வெளிச்ச விதைகள் ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $5.5
முப்பால் சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $2.75
தொட்டுவிடும் தூரம் தான் ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $2.75
புதிய யுகம் பிறக்கிறது ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $2.75
நமக்கு நாமே 1 ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $6.5
நமக்கு நாமே 2 ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $6.5
வேலியோரத்துப் பூக்கள் ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $4
சங்கே முழங்கு ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $2.75
வாழ்வின் ராகங்கள் ஆசிரியர்: ரெக்ஸ் சற்குணம் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $8.75
வெட்டிவேர் வாசம் ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $2.75
பாராண்ட பாவலன் ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $2.75
பொதிகை சந்தனம் ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $2.75
நிலாக் காலம் ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $3.25
விடியலைத் தேடிய விழிகள் ஆசிரியர்: கலைமாமணி டாக்டர்.வாசவன் பதிப்பகம்: வேமன் பதிப்பகம் $3