தமிழக மக்கள் பண்பாட்டுக் கழகம்

கல்வியை அழிக்கும் ஆங்கில மாயை ஆசிரியர்: வெ.பி. வினோத்குமார் பதிப்பகம்: தமிழக மக்கள் பண்பாட்டுக் கழகம் $2.25