செம்மை வெளியீட்டகம்

வழி (உரை 2) ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $3
யாம் - சிவசக்திக் கலவி நிலை ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.75
இல்லறம் இயற்றல் கூடல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $3.5
நீர்நிறை ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $4.5
ஊடு (உரை 3) ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $3
தங்க மயில் மங்கை ஆசிரியர்: லட்சுமி அம்மாள் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.75
விருப்பு - விருப்ப வாழ்வு விருப்பச் சமூகம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $3
செம்மை நிலம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $7.75
ஊழி நூல் அண்டம் உயிர்த்தோற்றம் ஊழிக்காலம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $17.25
மரபுக்கட்டிடக்கலை I ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $4.5
மரபுக்கட்டிடக்கலை II ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $4.5
உள் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $4.5
ஆறு - மனம் அறிதல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $4.5
புறம் - தோல் நலம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.75
ஊர்: மீண்டு செல்லுதல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $4
இறைமை ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.25
மரபுச் சுவை ஆசிரியர்: க.காந்திமதி பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.75
மெய் (உண்மையும் உருபொருளும்) ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.75
இட பாகம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.25