பூரம் பதிப்பகம்

கண்டுணர்ந்த இந்தியா ஆசிரியர்: ஜவஹர்லால் நேரு பதிப்பகம்: பூரம் பதிப்பகம் $13
தந்தை மகளுக்கு எழுதிய கடிதங்கள் ஆசிரியர்: ஜவஹர்லால் நேரு பதிப்பகம்: பூரம் பதிப்பகம் $3.5