தமிழினி

ஆந்திர நாட்டார் ஆசிரியர்: வழக்காற்றியல் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹0
பண்டைய இந்திய வரலாறும் சமூகமும் ஆசிரியர்: ரொமிலா தாப்பர் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹0
கலையாடி ஆசிரியர்: சயந்தன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹0
மேலே சில பறவைகள் ஆசிரியர்: கால சுப்ரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹0
கோபயாஷி அதி உன்னதத் திரைக்கலைஞன் ஆசிரியர்: எஸ்.ஆனந்த் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹0
காட்டின் பாடல் ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹15
மீனுக்குள் கடல் ஆசிரியர்: பாடசாரி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹15
விண்ணளவு பூமி ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹25
கற்பாவை ஆசிரியர்: உமா மகேஷ்வரி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹25
இடம் பெயர்ந்த கடல் ஆசிரியர்: க. மோகனரங்கன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹35
மெசியாவின் காயங்கள் ஆசிரியர்: ஜெ பிரான்சிஸ் கிருபா பதிப்பகம்: தமிழினி ₹35
ரூஸோ ஆசிரியர்: இரா.குப்புசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹35
இயற்கையை அறிதல் ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹40
விரும்பியதெல்லாம் ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹40
வேத சாட்சி தேவ சகாயம் பிள்ளை வரலாறு ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹40
வார்த்தைப் பாடு ஆசிரியர்: அசதா பதிப்பகம்: தமிழினி ₹40
மீண்டெழுதலின் ரகசியம் ஆசிரியர்: சுகந்தி சுப்பிரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹45
விடிந்தும் விடியா பொழுதும் ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹45
நீடுஷா ஆசிரியர்: இரா.குப்புசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹45
‘ஆகோள் பூசலும் பெருங்கற்கால நாகரீகமும்’ ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹45