தமிழினி

பெண்கள் சமூகம் மதிப்பீடுகள் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.5
தலித்தியம் நோக்கும் போக்கும் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7
தீண்டாமை ஓழிப்பும் தமிழர் ஓற்றுமையும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $9.75
நீட்சே ஆசிரியர்: இரா.குப்புசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி $2.75
சூடிய பூ சூடற்க ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $6.5
பால்கனிகள் ஆசிரியர்: வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75
நிலம் எனும் நல்லாள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $7
கோரை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.75
பூக்கள் பற்றிய தகவல்கள் & அண்மை ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.75
யாரோ ஒருத்தியின் நடனம் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3
கதா சரித் சாகரம் கதைத் தேடல் ஆசிரியர்: சோமதேவர் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.5
ஆதண்டார் கோயில் குதிரை ஆசிரியர்: தமிழினி பதிப்பகம்: தமிழினி $6.5
வெண்ணிலை ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.75
நுண்வெளி கிரகணங்கள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $17.25
அஞ்சலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $13
நடுநாட்டுச் சொல்லகராதி ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $19
நெடுஞ்சாலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $15.5
ஆழி சூழ் உலகு ஆசிரியர்: ஜோ டி குருஸ் பதிப்பகம்: தமிழினி $23.75
கான் சாகிப் ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.5
கன்னிவாடி ஆசிரியர்: க.சீ. சிவகுமார் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75