தமிழினி

பூரணி பொற்கலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
வெள்ளெருக்கு ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.5
கசங்கல் பிரதி ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: தமிழினி $9.5
சொல்லாழி ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.5
முதல் மழைக்கே செழித்த பைங்கூழ் ஆசிரியர்: மகுடேஸ்வரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5
PKM என்கிற புகைபிரதநிலையம் ஆசிரியர்: அக்களூர் இரவி பதிப்பகம்: தமிழினி $8.25
நெஞ்சோடு கிளத்தல் ஆசிரியர்: பாதசாரி பதிப்பகம்: தமிழினி $3
நபக்கோவியா இடமற்ற மனோவேளை ஆசிரியர்: கால சுப்ரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.25
எங்கள் தாத்தா வீட்டில் ஒரு தோட்டம் இருந்தது ஆசிரியர்: ராஜ்ஜா பதிப்பகம்: தமிழினி $3
கடற்கரையில் ஆசிரியர்: பா.ஆனந்தகுமார் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.75
காவலர் இல்லம் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $8.25
குடிபோதை புனைவுகள் - தெளிவுகள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $8.75
அறப்பணி ஆசிரியர்: பி.பி.மார்ட்டின் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.75
திரையிசைத் தென்றல் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.25
திரைக்கு வெளியே ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.5
தெருவோர ஜென் குரு ஆசிரியர்: அமலன் ஸ்டேன்ஸி பதிப்பகம்: தமிழினி $5
சக்தி யோகம் ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $6
விதை அரசியல் ஆசிரியர்: பாமயன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
ஆம்பல் குளம் ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.5
மனைமாட்சி ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $25