உயிர்மை பதிப்பகம்

சித்திரங்களின் விசித்திரங்கள் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $3.25
சுஜாதாவின் சிறு கதைகள் தொகுதி- 2 ஆசிரியர்: சுஜாதா பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $23.75
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறுகதைகள் 3 ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $17.25
பதவிக்காக ஆசிரியர்: சுஜாதா பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $13
60 அமெரிக்க நாட்கள் ஆசிரியர்: சுஜாதா பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $3
நெடுங்குருதி ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $17.75
எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் எழுத்துலகம் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $7.5
கலிலியோ மண்டியிடவில்லை ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $3.75
சாப்ளினுடன் பேசுங்கள் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $6
நம் காலத்து நாவல்கள் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $10.75
இலைகளை வியக்கும் மரம் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $4
என்றார் போர்ஹே ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $3
வாசக பர்வம் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $7
குற்றத்தின் கண்கள் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $5.75
அந்நிய நிலத்தின் பெண் ஆசிரியர்: மனுஷ்ய புத்திரன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $20.75
துயில் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $19.75
நான்காவது சினிமா ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $4.5
உலக சினிமா ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $38.75
எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $22
மழைமான் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $5.25